Phòng Giáo dục và Đào tạo Đạ Huoai đã mở các lớp tăng cường tiếng Việt cho 129 em học sinh dân tộc thiểu số của các xã Phước Lộc, Đạ P'Loa, Đoàn kết